Delete Duplicate and dummy data from survey

Delete Dummy data and duplicate data from Table – “wp_survey_meta

object_id                               Name                                      Admission_id
SURVEYhhTCicoJMLkZ    — bhagyashree f nikumbh          – 65238
SURVEYdvgDykhlONlh     — nisha singhcan                          – 65876
SURVEYoXQxMABZMuwV  — Savita Soni                             – 65908
SURVEYUuxBtdycvGQt   —  Priyanka Shivaji Kusmude      – 65971
SURVEYJbmtDKxhvouY    — Pravin                                         – 66236
SURVEYqDQEZngOyqkc    — Samraggi Debroy                     – 66258
SURVEYtDtJUZNlpKxk       — Pravin                                        -66851
SURVEYQIxKYvWhaTUJ    — swapnil                                      -67261
SURVEYSsNdJwsKEFgq    — TITIKSHA RAJENDRA NARKHEDE  – 66763
SURVEYjmOJWqvQoUZT  — Adhiraj Shitole  –  66092

7 thoughts on “Delete Duplicate and dummy data from survey”

Leave a Reply