Library Team

 • Mr. Madhukar B. Togam

  Librarian

 • Ms. Jayashri Darwatkar

  Senior Library Technical Assistant

 • Mr. Atul More

  Library Technical Assistant

 • Mr. Mahendra Tupe

  Library Technical Assistant

 • Mr. Rutuparna Padture

  Library Technical Assistant

 • Mr. Chandrakant Ghume

  Library Technical Assistant

 • Mr. Prashant Shirsat

  Peon

 • Mr. Rajaram Pankar

  Peon

 • Mr. Ramchandra Pashte

  Peon

 • Mr. Sharad Naram

  Peon

 • Mr. Dinesh Lotekar

  Peon