Announcement


Notice Board


Events


Revised Schedule of Ph.D. Interviews - 8 & 9 December 2020


Please note that in view of Bharat Band on 8th December 2020, we have reshuffled the Schedule for Ph.D. Personal Interviews. The candidates have already been informed by Email / telephone. The revised schedule is as follows:

Date : 8th December 2020

Session 1

Time: 10.30 am onward                         Registration: 9.45 am

1 19030011795

Kirti Atmaram Katkar

2 19030026369

Pradnya Vasant Medhe

3 19030024626

Uroosa Naireen Shahid Shaikh

4 19030029315

Eisha

5 19030076997

Trupti Amit Jadhav

6 19030092545

Pratibha Rajratan Shakya

7 19030100622

Shital Prakash Kharat

8 19030009802

Bhavna  Wanre

9 19030107466

Pragati Navanath Dhakane

 

Date : 9th December 2020

Session 1

Time: 10.30 am onward                         Registration: 9.45 am

1 19030015217

Kiran Ranganath Kale

2 19030038871

Meenakshi Mansaram Jadhav

3 19030040427

Janhavi  Madhukar Zanje

4 19030051381

Sonia Shankar Chillarge

5 19030151035

Asmita  Babasaheb Kavathekar

6 19030169727

Vasant  Jayaram Ghag

7 19030183786

Kanchan Sachin Lotale

8 19030019779

Reshma Jadhav

 

Date : 9th December 2020

Session 2

Time: 2.15 pm onward                           Registration: 1.30 pm

1 19030059091

Mansing Dhondiram Bisure

2 19030072982

Sonali  Dilip  Javalgekar

3 19030076932

Amruta Arjun Chavan

4 19030077111

Sandeep Subhash Pardeshi

5 19030114336

Pritish Kiran Oak

6 19030129902

Vaishali Avinash Bankar

7 19030063258

Ajinkya Ravindra  Waghmare

8 19030102415

Mayur Purushottam Salunke

 

Revised Schedule of Ph.D. Interviews - 8 & 9 December 2020


Please note that in view of Bharat Band on 8th December 2020, we have reshuffled the Schedule for Ph.D. Personal Interviews. The candidates have already been informed by Email / telephone. The revised schedule is as follows:

Date : 8th December 2020

Session 1

Time: 10.30 am onward                         Registration: 9.45 am

1 19030011795

Kirti Atmaram Katkar

2 19030026369

Pradnya Vasant Medhe

3 19030024626

Uroosa Naireen Shahid Shaikh

4 19030029315

Eisha

5 19030076997

Trupti Amit Jadhav

6 19030092545

Pratibha Rajratan Shakya

7 19030100622

Shital Prakash Kharat

8 19030009802

Bhavna  Wanre

9 19030107466

Pragati Navanath Dhakane

 

Date : 9th December 2020

Session 1

Time: 10.30 am onward                         Registration: 9.45 am

1 19030015217

Kiran Ranganath Kale

2 19030038871

Meenakshi Mansaram Jadhav

3 19030040427

Janhavi  Madhukar Zanje

4 19030051381

Sonia Shankar Chillarge

5 19030151035

Asmita  Babasaheb Kavathekar

6 19030169727

Vasant  Jayaram Ghag

7 19030183786

Kanchan Sachin Lotale

8 19030019779

Reshma Jadhav

 

Date : 9th December 2020

Session 2

Time: 2.15 pm onward                           Registration: 1.30 pm

1 19030059091

Mansing Dhondiram Bisure

2 19030072982

Sonali  Dilip  Javalgekar

3 19030076932

Amruta Arjun Chavan

4 19030077111

Sandeep Subhash Pardeshi

5 19030114336

Pritish Kiran Oak

6 19030129902

Vaishali Avinash Bankar

7 19030063258

Ajinkya Ravindra  Waghmare

8 19030102415

Mayur Purushottam Salunke

 

Announcement


Notice Board